Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Afvalcontainershop, 'Koper / huurder' Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Afvalcontainershop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Consument Koper / huurder' Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Afvalcontainershop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1. Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Afvalcontainershop alsmede op alle met Afvalcontainershop aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de huurder hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Afvalcontainershop is ingestemd.
De internetsite van Afvalcontainershop richt zich uitsluitend op de Nederlandse bedrijven en particulieren.
Afvalcontainershop behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite van Afvalcontainershop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de huurder deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Afvalcontainershop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de huurder.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Afvalcontainershop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aanAfvalcontainershop via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Afvalcontainershop ontvangen.
de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
een offerte is door de huurder getekend en door Afvalcontainershop ontvangen ingeval door >Afvalcontainershop een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de huurder is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Afvalcontainershopherroepen worden in geval de huurder niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Afvalcontainershop de huurder dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
Koper en Afvalcontainershop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Afvalcontainershop gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afvalcontainershop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (op de particuliere pagina).
De huurder is de prijs verschuldigd die Afvalcontainershop in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Afvalcontainershop worden gecorrigeerd. Echter is dit alleen het geval wanneer er bijv. een wettelijke btw verhoging zal plaatsvinden.
Transportkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Buiten de landsgrenzen van Nederland worden geen containers geleverd.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de huurder de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Afvalcontainershop.

4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
vooruitbetaling
iDeal
Afvalcontainershop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Afvalcontainershop ernaar om bestellingen die voor  23.00 uur via de website zijn geplaatst en betaald de volgende werkdag te leveren. De uiterste leveringstermijn is 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 2 werkdagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden, dit geldt ook voor de voorkeur tijden die kunnen worden opgegeven. Afvalcontainershop kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Leveringen vinden plaats op het door de huurder tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Zodra de containers op opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor schade of belading, over op de huurder.
leveringen in het buitenland (landen buiten Nederland) vinden niet plaats.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Afvalcontainershop het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
De huurder is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Afvalcontainershop gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Afvalcontainershop van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de huurder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Afvalcontainershop gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn

De huurder is verplicht de containers onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan de container of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de huurder binnen 2 werkdagen na levering (of binnen 2 werkdagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Afvalcontainershop ter kennisgeving worden gebracht.
De huurder, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de containers, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, naar plaatsing op te laten halen. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan het leeg of gedeeltelijk beladen containers zijn verbonden, ten laste van de huurder. Afvalcontainershop is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de huurder onder derden op te slaan.

7. Herroeping en Ruiling

Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Afvalcontainershop binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Afvalcontainershop (minus de transportkosten) betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de huurder over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Afvalcontainershop is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
De huurder mag de gehuurde containers, niet belasten, verkopen, door leveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Afvalcontainershop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de huurder of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Afvalcontainershop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Afvalcontainershop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
De huurder is gehouden Afvalcontainershop te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Afvalcontainershop zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de huurder dienen te komen.
Het is mogelijk dat Afvalcontainershop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Afvalcontainershop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

10. Overmacht

In geval van overmacht is Afvalcontainershop niet gehouden haar verplichtingen jegens de huurder na te komen. Afvalcontainershop is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

De huurder erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Afvalcontainershop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de huurder verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Afvalcontainershop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

Afvalcontainershop zal de gegevens van de huurder uitsluitend verwerken in overeenstemming met haarprivacy beleid.
Afvalcontainershop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Afvalcontainershop, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diverse bepalingen

Afvalcontainershop is gevestigd te (5301 CC) Zaltbommel, Gasthuisstraat 13B en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nr. 61162337. Het BTW-identificatienummer is NL 8542.34.494.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Afvalcontainershop op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Afvalcontainershop helpdesk (0900-0327) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Afvalcontainershop streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden Afvalcontainershop, 12 jui 2016

{robin_cartcontents}